زاهو در مجله تجربه

زیر سایه‌ی نیاکان

گفت‌وگو با یوسف علیخانی به بهانه‌ی انتشار رمان زاهو

و

تمایل به روایت تاریخ

رمان زاهو از چه روایت می‌کند؟