فیلم مستند علم

دو تا علم دارند مردم دو روستای میلک و ورگیل.
در داستان کرنا در قدم بخیر مادربزرگ من بود ماجرای این دو علم را می توانید بخوانید:
علم کوچک را اول محرم به پارچه های سبز و سفید و سیاه و قهوه ای می پوشانند و صبح تاسوعا، مردم عزادار راه می افتند از روستای بالایی (میلک) به سمت ورگیل. عزاداری و نماز و سینه زنی
غروب برمی گردند از ورگیل به میلک. علم بزرگ را به پیشواز می آورند و بعد در کنار امامزاده به عزاداری می ایستاند
صبح عاشورا مراسمی دارند معروف به زاری زاری
ظهر عاشورا بعد از نوحه و سینه و عزاداری در طرفه العینی علم ها را شهید می کنند و شور می گیردشان
فیلم مستند کوتاهی از این مراسم داریم تدوین شده که بزودی به تماشایش بنشینیم.