«تاملی بر دو رمان ارزشمند کلیدر و خاما در ادبیات اقلیمی ایران»

فرناز کافی

تنها خوانندگان نیستند که از نقد ادبی بهره می‌برند؛ بلکه آفرینندگان آثار ادبی نیز نیازمند راهنمایی‌های منتقدان هستند.
در این نوشتار ماندگارترین و بلندترین رمان ادبیات ایران از دوران مشروطیت تا اکنون، کلیدر، برای مقایسه با شایسته‌ترین و جدیدترین رمان ادبیات فارسی، خاما، انتخاب شده است و دلیل این انتخاب وجود نقاط مشترکی بین آن دو است.
با هم بخوانیم:

pdf