خاما از نگاه خوانندگان / مهرناز رازقی

چقدر نوشتن از خاما برایم سخت است با اینکه دو بار کتاب را خوانده ام احساس می کنم از نوشتن درباره خاما عاجزم.

خاما، داستان جنگ، داستان یک کوچ اجباری، داستان از نو ساختن، داستان دل کندن، داستان آوارگی، داستان فرار، داستان عادت و داستان عشق است.

قصه خلیل، که در بچگی طعم جنگ و کوچ اجباری را می‌چشد و همچنین طعم عشق، عشق دختری بزرگتر از خود؛ خاما.

خاما که کم کم نماد می‌شود؛ نمادی از خانه نمادی از آرزوها و امیال خراب شده خلیل، خلیلی که دیگر خلیل نیست و بعد از پشت کردن به خانواده حسن مهاجر شده است.

حسن مهاجر که در خیالش می‌داند که او همان خلیل است و خاما همان خاماست و وطن همان آغگل.

11 خرداد 1397