بررسی آیین قربانی در رمان بیوه کشی (با تکیه بر رویکرد میرچا الیاده)

pdf

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان:
هدی عرب‌زاده ۱
مهرآسا رحمانی ۲

۱: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
۲: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده:
مفهوم قربانی از محوری‌ترین مباحث رمان بیوه‌کشی است که به انسجام و توالی روایت، کمک شایانی می‌کند. اسطوره‌شناسان مختلفی به بررسی موضوع قربانی در فرهنگ اقوام مختلف پرداخته‌اند که از آن جمله می‌توان به میرچا الیاده اشاره کرد که قربانی‌کردن را برابر با فعل آفرینش و لازمة حیات می‌داند. وی معتقد است هیچ چیز بدون فدا شدن یا قربانی کردن، آفریده نمی‌شود. داستان ‌بیوه‌کشی را می‌توان نمونه‌ای معاصر از آیین قربانی به ‌شمار آورد که ...

http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674415.html

http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674415_f0baa5af115794dd62db8fbc98f6bd58.pdf