شايستگان تقدير نخستين جايزه‌ي ادبي «جلال آل احمد» معرفي شدند

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بخش داستان بلند، «قاعده‌ي بازي» نوشته‌ي فيروز زنوزي جلالي؛ در بخش داستان كوتاه، «اژدهاكشان» نوشته‌ي يوسف عليخاني؛ در زمينه‌ي نقد ادبي، «آيين آينه» (سير تحول نمادپردازي در فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي) نوشته‌ي حسينعلي قبادي با همكاري محمد بيرانوند و «از اسطوره تا حماسه» ( هفت گفتار در شاهنامه‌پژوهي) نوشته‌ي سجاد آيدنلو؛ و همچنين در بخش تاريخ‌نگاري و مستندنگاري، «سازمان مجاهدين خلق» (از پيدايي تا فرجام؛ 1344 تا 1384) به كوشش جمعي از پژوهشگران، به‌ عنوان آثار شايسته‌ي تقدير معرفي شدند.